De weg naar geluk

Eigenlijk willen we gewoon allemaal gelukkig zijn.
Voor sommigen lijkt dat beter te lukken dan voor anderen, en dan zijn er nog mensen voor wie het een eeuwige strijd is. Wat is geluk dan eigenlijk? En hoe kunnen we het bereiken?

Bronnen van het geluk

Verschillende mensen en groepen zullen telkens andere opvattingen hebben over wat de beste manier is om geluk te bereiken. Veel mensen nemen aan dat volgende zaken naar geluk leiden:

1. Rijkdom
2. Rang en stand
3. Studieresultaten (Diploma’s, honoraria, titels…)
4. Roem (in politiek, kunst, sport, wetenschap, enz…)

Geluk uit rijkdom

Een van de grootste misvattingen is dat je met geld geluk kan kopen.  Er doet een uitdrukking de ronde die zegt “Geluk kan je niet kopen, maar je kan het  er wel mee huren”. Als je het geluk er al niet mee kan kopen, alleen huren, dan is het geluk dat je met geld verwerft dus niet blijvend.

Hoe vaak horen we niet over hoe ongelukkig rijke mensen zijn? Wat doe je met de verhalen over mensen die de Lotto wonnen en gevangenen werden in hun eigen huis (vanwege de aandacht waarmee ze werden overstelpt en de goudzoekers die op hun geld aasden) zodat ze uiteindelijk eigenlijk geen leven meer hebben? Er is het verhaal van de man die de Lotto won, zijn geld besteedde aan het invoeren van al zijn favoriete exotische eten … en uiteindelijk moddervet werd en stierf aan een hartfalen.

De Profeet (vrede en zegeningen over hem) drukt het, zoals altijd, nog het best uit:

“Moge hij ongelukkig zijn, de vereerder van de dinar en de dirham,
en de vereerder van de gestreepte zijden mantel.
Als hem iets wordt gegeven, is hij tevreden;
maar zoniet, dan is hij misnoegd.”
(Al-Bukhari)

Geluk door rang en stand

Kan je echt geluk bereiken door een hoge functie en een belangrijke status in de samenleving te verwerven?

In de Islam wordt het bekleden van een positie, rang of functie op de allereerste plaats gezien als een krediet. Daardoor vormt het een verplichting en een wettelijke zowel als morele verantwoordelijkheid. Om die reden konden degenen die zo’n belangrijke rol kregen toebedeeld enkel burgers zijn wiens competentie, integriteit en deugdelijkheid boven alle twijfel verheven waren. Enkel iemand die rechtschapen en bekwaam is, kan verantwoordelijkheid dragen en zijn positie of functie benutten voor het algemeen welzijn.

Hij zou dus zijn werk graag doen omdat hij er vreugde, geluk, tevredenheid en voldoening van heeft. Maar wat gebeurt er als hij zijn pensioen bereikt? Waar haalt hij dan zijn geluk? Er gaat nauwelijks een jaar voorbij zonder dat het afsluit met nieuws over ellendige ondergang, de afzetting van of moord op ongewenste leiders, koningen, keizers, eerste ministers, presidenten …

Studieresultaten

Waar blijft dan het geluk? Ligt het in het bereiken van het hoogste studieniveau en het verwerven voor doctoraatstitels?

Het is waar dat de Islam niet alleen het verwerven van kennis aanmoedigt, maar zelfs vereist dat de mens op zoek gaat naar kennis en leeft om te leren. Islam is een levenswijze die steunt op kennis en niet op bijgeloof. Profeten zijn bronnen van goddelijke kennis, en de eerste goddelijke Openbaring aan Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) begint met het woord “IQRA”, wat betekent “LEES, DRAAG VOOR”. In diezelfde Openbaring vertelt Allah aan de mensheid dat Hij (Allah) de mens heeft onderwezen “met de pen” en dat Hij de mens heeft geleerd “wat hij niet wist”. De nood aan uitmuntend leren wordt in de Islam sterk benadrukt, zodanig zelfs dat Allah in de Quran de mensheid de volgende smeekbeden leert:

“… en zeg: ‘O mijn Heer, laat me toenemen in kennis’.”
(De Edele Quran 22:114)

In een ander vers van de Heilige Quran zegt Allah aan de mensheid:

“degenen onder Zijn dienaren die kennis hebben
vrezen Allah werkelijk.” 
(De Edele Quran 35:28)

En in nog een ander vers van de Heilige Quran vraagt Allah de mensheid:

“zijn zij gelijk, zij die weten en zij die niet weten?”
(De Edele Quran 39:9)

Zegt Allah ons dan niet dat we diploma’s moeten halen?
Neen. De kennis waarvan hier sprake is, is kennis van de Islam, nuttige kennis die ons succes zal brengen in dit leven en in het Hiernamaals. Er zijn er zoveel die hoge graden hebben gehaald aan de universiteit om daarna een ongelukkig en eenzaam leven te leiden. De kennis die Allah aanbeveelt is die van de Quran en de Sunnah, niet die van het universitair diploma.

Geluk door roem

Hoeveel geluk genieten die “beroemde” mannen en vrouwen?

De volgende keer dat je aan de kassa wacht om je inkopen te betalen, moet je eens kijken naar de voorpagina’s van de tijdschriften. Het wordt je meteen duidelijk dat een leven in roem geen gelukkig leven is. Scheidingen, drugsproblemen, zwaarlijvigheid enz… zijn de koppen die je daar zal vinden.

“En dit wereldse leven is enkel spel en plezier!
Waarlijk, het huis van het Hiernamaals is het ware leven,
als ze dat maar wisten.” 
(De Edele Quran 29:64)

De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“Twee hongerige wolven die temidden van een kudde schapen worden gezonden, verrichten onder hen niet méér schade aan dan het verlangen van de mens
naar rijkdom en roem zijn Dien schaadt.”
(At-Tirmidhi)

Obstakels voor waar geluk

1. Ongeloof in Allah en gebrek aan waar geloof – Een van de grootste hindernissen op weg naar echt geluk in deze wereld en het Hiernamaals is het verwerpen van Allah’s ware godsdienst (m.a.w. de Islam). De mensen die niet het correcte geloof hebben en die afdwalen van de Goddelijke Leiding, geopenbaard aan de mensheid door de universele en laatste Boodschapper van Allah, Muhammad (vrede en zegeningen over hem), zullen lijden onder spirituele leegte en ontzeggen zichzelf de ware redding en barmhartigheid.

“En voor hem die Allah wil leiden verruimt Hij diens borst voor de Islam;
en wie Hij wenst te laten dwalen, diens borst maakt Hij nauw en beklemd,
alsof hij (op een hoge berg) naar de hemel klimt.
Zo legt Allah de bestraffing op aan degenen die niet geloven.”
(De Edele Quran 6:125)

2. Naijver en jaloezie ­– In hoofdstuk 113 van de Heilige Quran krijgen we de raad onze toevlucht te zoeken bij Allah “tegen het kwaad van de jaloerse wanneer hij handelt uit jaloezie”.

Zowel naijver als jaloezie leiden, eens omgezet in daden, tot de vernietiging van het geluk en ze ontnemen mensen de goede dingen waarvan ze genieten. De beste toevlucht tegen het kwaad is te vertrouwen op Allah alleen.

3. Kwaadwilligheid – Ware gelovigen worden in de Quran omschreven als degenen die, wanneer ze bidden tot Allah, zeggen:

“(…) en laat in onze harten geen wrok achter
jegens degenen die geloven. (…)”
(De Edele Quran 10:59)

4. Boosheid – Boosheid impliceert ontevredenheid en vijandigheid. Daarom is het een van de grootste bedreigingen voor het geluk van een mens. Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) heeft het belang van zelfbeheersing benadrukt toen hij een van zijn Gezellen deze raad gaf:

“Laat je niet door kwaadheid overweldigen…”

5. Onrechtvaardigheid – Abu Musa Al-Ash’ari, een Gezel van de Profeet (vrede en zegeningen over hem), heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd (doorgegeven  door de imams Bukhari en Muslim):

“Allah kan een tiran die kwaad doet uitstel geven; en nadien, wanneer Hij hem straft, laat Hij hem nooit ontkomen.”  Daarna droeg hij dit Quranvers voor:

“En zo is de bestraffing van jullie Heer,
wanneer Hij de steden grijpt die onrechtvaardig zijn.
Voorwaar, Zijn bestraffing is hard.”
(De Edele Quran 11:102)

In een ander vers van de Heilige Quran wordt gezegd:

“En hoeveel steden heb Ik geen uitstel gegeven,
terwijl zij onrecht pleegden, waarna Ik hen bestrafte.
En tot Mij is de terugkeer.”
   (De Edele Quran 22:48)

6. Vrees voor wereldse macht – vrees voor een ander dan Allah.
Allah zegt in de Quran:

“Voorwaar, het was slechts de Satan met zijn volgelingen
die jullie bang maakte. Weest daarom niet bang voor hen,
vreest Mij indien jullie ware gelovigen zijn.”

(De Edele Quran 3:175)

7. Wantrouwen – Allah verklaart:

“O jullie die geloven, vermijdt zoveel mogelijk de verdenking.
Voorwaar, een deel van de kwade vermoedens zijn zonden. (…)”
(De Edele Quran 49:12)

Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) zegt ook:

“Mijd verdenking, want verdenking is de grootste leugen.” (Bukhari en Muslim)

8. Arrogantie – Een arrogant persoon leidt een ellendig leven, zelfs al behandelt hij anderen op een brutale en pocherige manier, zonder de nodige aandacht voor de gevestigde waarden aangaande moreel gedrag. Hij verdrukt hen of wendt zich minachtend van hen af, maar hij wordt absoluut zeker geplaagd door een slecht geweten dat zijn leven ellendig maakt:

“En wend je gezicht niet af van de mensen, en loop niet trots op aarde.
Voorwaar, Allah houdt van geen enkele verwaande opschepper.”
(De Edele Quran 31:I8)

Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) gaf hierover zijn raad toen hij zei:

“Op de Dag des Oordeels zal Allah niet omzien naar degenen die zijn onderste kledingstuik uit trots laat slepen.” (Bukhari en Muslim)

9. Andere, zoals verering voor een ander dan Allah, pessimisme, zondig en misdadig gedrag, alcohol- en drugsverslaving

Op weg naar een gelukkig leven

1. Gezond geloof – Geloven in Allah en in Zijn volmaakte eigenschappen kan het karakter van de Muslim en zijn hele kijk op het leven diep beïnvloeden. Het leidt hem ertoe goede eigenschappen te verwerven en te streven naar menselijke perfectie. Dit zal ongetwijfeld uitmonden, voor het individu zowel als voor de maatschappij, in een leven met ideale waarden en collectief geluk.

2. Aanbidding en verering van Allah

“En Wij schiepen de hemelen en de aarde,
en wat tussen hen is, niet als vermaak.”
(De Edele Quran 21:16)

De Schepping is dus geen nutteloze sport of spel. Allah heeft er een ernstig doel voor. Wat is dat? Allah heeft ons Zijn doel geopenbaard:

“En Ik heb de Jinns en de mensen slechts geschapen
om Mij te dienen.” 
(De Edele Quran 51:56)

Gehoorzaamheid aan en aanbidding van Allah zijn belangrijke en alomvattende bronnen voor de tevredenheid en het geluk van de mens. Op persoonlijk niveau geeft het die mens het gevoel dat hij dicht bij Allah is, en die nabijheid met zijn Heer voorziet hem bijgevolg van leiding, wijsheid, kracht, vertrouwen, standvastigheid, veiligheid, vreugde en voldoening. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Geluk, alle geluk; is een lang leven (vol) van gehoorzaamheid aan Allah.”
(Quda’i en Daylami)

3. Goedheid en vriendelijkheid voor anderen – Dit vloeit voort uit de essentie van het geloof zelf.

Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“Alle schepselen zijn afhankelijk van Allah, en diegene onder hen die door Allah het meest begunstigd is, is hij die het meest behulpzaam is voor wie van Hem afhankelijk zijn.” (Tabarani, Abu Na’im en Bayhaqi)

Actief geloof maakt een mens daarom tot een genade voor zichzelf en voor anderen.

4. Het verzaken aan hoop die al te ver vooruit loopt en treuren over het verleden – Blijven hangen in een verleden dat toch niet terugkeert en streven naar een toekomst die misschien nooit komt voert alleen maar tot ontevredenheid. De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“Al wie de dag begint met een gevoel van veiligheid voor zijn familie en met een goede gezondheid, en die voorzieningen heeft voor die dag, het is alsof hij de hele wereld bezit.” (At-Tirmidhi)

Tevreden zijn met wat we vandaag hebben, zich inzetten om de dag die we hebben te benutten en Allah dankbaar zijn… dat allemaal is wat tot geluk leidt.

5. In tijden van ontevredenheid – De Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) geeft ons voor die tijden het beste advies:

“Kijk naar wie minder zijn dan jij, en kijk niet naar wie meer zijn. Daardoor zal je beter in staat zijn Allah’s welwillendheid voor jou te begrijpen.” (Bukhari en Muslim)

6. Werken aan een beter inzicht – Het verwerven van kennis over de Islam en het wegwerken van misvattingen en bijgeloof bevrijden de mens van onwetendheid, illusies en nodeloze zorgen die zijn gemoedsrust en geluk verstoren.

7. Een belangrijke stap op het pad naar geluk is te werken aan harmonie in zichzelf en met de wereld rondom: in de familie, op school, op kantoor, in de maatschappij en, meer algemeen, in de hele mensheid. De Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft ons de raad gegeven dat er een tijd is voor het één en een tijd voor het ander, en dat wij een volk van de middenweg zijn.

8. Geluk kan ook worden verworven door elk aspect van ons leven wettig te maken. Eet wat is toegestaan, maak je thuis en werkomgeving wetmatig.

“En eet van de goede, toegestane zaken (Halal)
waarmee Allah jullie voorziet. En vreest Allah,
Degene in Wie jullie geloven.”
(De Edele Quran 5:88)

9. Stabiliteit van de menselijke persoonlijheid – wees gematigd bij alles wat je doet.

“En degene die, wanneer zij besteden,
niet overdrijven en niet gierig zijn,
maar het midden daartussen houden.”

(De Edele Quran 25:67)

10. Berouw zuivert – zet je fouten recht met berouw in plaats van erover te blijven piekeren en er je slecht over te voelen.

“(…) En keert jullie allen berouwvol tot Allah, o gelovigen.
Hopelijk zullen jullie welslagen.”
(De Edele Quran 24:31)

11. Leren en zoeken – Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) heeft het belang benadrukt van het zoeken naar kennis als een manier om eeuwig geluk te verwerven.

“Als iemand een pad volgt om kennis te verwerven, zal Allah zijn toegang tot het Paradijs gemakkelijk maken.” (Muslim)

Het zoeken naar kennis geeft de mens een gevoel van genot en tevredenheid. Als de mens geniet van heerlijke maaltijden voor zijn lichaam, dan zal hij ook genieten van heerlijke maaltijden (van kennis) voor zijn geest en zijn ziel.

12. Een gelukkig sociaal leven opbouwen – een vrouw, vrienden en gezellen kiezen met wijsheid.

13. Wilskracht – Het vermogen om vol te houden doorheen de uitdagingen en hindernissen van het leven.

BESLUIT

Een van de beste manieren om een goed leven te leiden is een sterke Iman met goede daden. Allah de Allerhoogste, heeft gezegd:

“Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft:
voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven.
En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning,
volgens het beste van wat zij plachten te doen.”
(De Edele Quran 16:97)

Dat is omdat zij die oprecht in Allah geloven – die beschikken over een correct geloof dat resulteert in rechtschapen daden en dat hun hart herstelt en hun menselijk gedrag corrigeert, en dat zowel deze wereld als het Hiernamaals goed maakt voor hen – deze mensen weten hoe ze moeten omgaan met situaties van geluk en vreugde, zowel als met situaties van angst, zorg en verdriet.

Khadejah Jones –  Share Islam Team
www.islamswomen.com

.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in islamswomen nieuwsbrief, je geloof, Uncategorized en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.