Slaan Muslims hun vrouwen?

Het antwoord is NEEN

Islam verbiedt alle vormen van verdrukking.

Samengesteld door Yusuf Estes

Behandeling van vrouwen in de Islam

We krijgen zoveel vragen over de behandeling van vrouwen in de Islam in het algemeen, en meer specifiek over wat mannen met hun vrouwen doen. Het volgende zou moeten helpen om enig licht te werpen op dit belangrijke onderwerp.

De vraag die we kregen:

“Ik heb een vraag over de behandeling van de vrouwen in de Islam.
Kunt u ons alstublief vertellen waarom de Quran de mannen zegt ‘Sla ze’, doelend op hun vrouwen? (De Edele Quran 4:34)

 

Ons antwoord:

Laten we eerst even ingaan op de komst van de Islam en de reden waarom de Quran toen, in die periode en op die plaats, werd geopenbaard. Hier volgt een korte, maar duidelijke verklaring van de doelstelling voor de komst van de Islam:

In Islam draait alles over de behandeling: hoe ga je om met je Heer, hoe ga je om met Zijn Boodschapper, hoe behandel je jezelf, hoe behandel je je familie, hoe ga je om met anderen, met je omgeving … Het gaat altijd over hoe je iets of iemand behandelt.

We mogen de situatie van de mensen niet vergeten die zonder de Leiding van de almachtige God leefden, en hoe zij ver waren afgedwaald van de Boodschap die was gekomen met Adam, Abraham, Mozes en andere grote Profeten (vrede zij met hen allen).

De onwetende en egoïstische mentaliteit die heerste doorheen de Arabische gebieden ontkende de vrouwen de meest elementaire rechten, en hun behandeling was ronduit afschuwelijk. Vrouwen werden behandeld als bezit, hadden zelfs minder waarde dan vee. Ze werden verhandeld of uitgehuwelijkt zonder ook maar enigszins om hun instemming te vragen of rekening te houden met hun gevoelens. De gebruiken van die tijd stonden ver van wat we ons er nu nog van kunnen voorstellen.

Verklaringen in de Quran over de behandeling van vrouwen hadden tot doel hun situatie te verbeteren en hun status te verheffen tot een niveau naast de man. Islam kwam om de harten te veranderen van het volk en om hen de juiste manier te tonen waarop ze Allah moeten aanbidden en elkaar moeten behandelen.

Laten we dan nu de juiste methode bekijken om vragen te beantwoorden over de Islam.

Allereerst dienen we te zeggen: “Dankjewel voor je vraag over de Islam. We leggen ons erop toe je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Soms echter, stoten we op vragen waarop we het antwoord schuldig blijven. In dat geval zullen we je doorverwijzen naar anderen, die je wellicht een correct antwoord kunnen geven.”

Ten tweede moeten we er onszelf aan herinneren, en ook de vraagsteller, om er steeds bewust van te blijven dat we als Muslims nooit over wat dan ook mogen liegen, en al helemaal niet over onze godsdienst.

Ten derde hebben we de oorspronkelijke tekst van de Quran en de zorgvuldig bewaarde onderrichtingen van Muhammad (vrede en zegeningen over hem). Deze maken het ons mogelijk om heel precies na te gaan wat er werd gezegd, bedoeld en onderwezen door Muhammad (vrede en zegeningen over hem) als zijnde de godsdienst van de Islam.

Als vierde wil ik er mezelf en allen die dit in de toekomst zullen lezen aan herinneren dat niet alle vragen puur en zuiver vragen zijn. Sommige ervan bevatten verklaringen en veronderstellingen die al dan niet correct kunnen zijn.

Tot slot is het van belang bereid te zijn om, wanneer we iets ontdekken in de antwoorden dat duidelijk beter is dan wat we hebben, onze stellingname te wijzigen en de waarheid te verkiezen boven de leugen, en het betere boven het minderwaardige.

Wanneer we, met dit alles voor ogen, vaststellen dat het antwoord op deze vraag ons een beter inzicht geeft in wat de almachtige God ons als levenswijze hier op aarde en in het Volgende Leven heeft gegeven, dan horen we daaruit het logische besluit te trekken om Hem alleen op Zijn voorwaarden te vereren.

Nu dat allemaal is gezegd, richten we ons op het vers waarnaar in de vraag wordt verwezen, en bekijken we de oorspronkelijke (Arabische) tekst, de fonetische omzetting (transliteratie) ervan in Latijns schrift en tenslotte de vertaling van de betekenis in onze taal, door specialisten in zowel de Arabische taal als de betekenis van de Quran.

De transliteratie:

Ar-rejalu qawwa muna ‘alan-nisa’a bima fadhdhallahu ba’dhahum ‘ala bi’dhi wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-saliHatu qaintat HafaTHatul-lilghaybi bimaa HafiTHal-lahu, wal-lati takhafuna nushuza hunna fa’iTHuu hunna wa hjuruu hunna fiil-lmadha ji’i wadhribu hunna. Fa’in aTa’nakum flaa tabghuu ‘alayhinna sabiilan. Innal-laha kaana ‘aliyaan kabiira(n).

Eén van de verklaringen van de betekenis (Tafsier) die de geleerden van deze Surah (hoofdstuk) geven is:

“Mannen zijn de steun voor de vrouwen, aangezien God aan sommigen meer middelen geeft dan aan anderen, en omdat zij van hun rijkdom uitgeven (om voor hen te zorgen). Daarom zullen deugdzame vrouwen gehoorzaam zijn aan God en het verborgen behoeden zoals God het heeft behoed. Wat betreft de vrouwen die zich tegendraads gedragen, spreek op vermanende toon tot hen, laat ze alleen in bed en tik ze (zoals een arts een patiënt tikt: licht), en als zij zich dan gedragen, zoek dan geen excuses om hen te verwijten. Voorzeker, Allah is Verheven, Groots.” (De Edele Quran 4:34)

BETEKENIS VAN DE WOORDEN

Voor de drie Arabische woorden “fa’izu”, “wahjaru” en “wadribu”, hier vertaald als “vermaan ze”, “laat ze alleen (in bed) en “tik ze (lichtjes)” zijn dit de betekenissen:

Fa’izu: (overtuigende taal gebruiken, vermanen)

“Fa’izu” houdt in dat de eerste stap is dat men hen met duidelijke taal duidelijk maakt wat hun situatie is en wat er van hen wordt verwacht om in overeenstemming te zijn met de leer van de Islam. Deze benadering mag worden herhaald tot blijkt dat ze het heeft begrepen en bereid is zich hiernaar te voegen en zich te gedragen zoals het van een Muslim vrouw wordt verwacht.

Hajara – Wahjaru (raak ze niet aan, molesteer ze niet)

“Hajara”, zegt hij, “betekent om lichaam van lichaam te scheiden en wijst erop dat de uitdrukking ‘wahjaru hunna’ een metafoor is voor het nalaten van hen aan te raken of te mishandelen.” Zamakshari is in zijn “Kshshaf” nog explicieter wanneer hij zegt: “ga niet onder hun lakens”.

“Daraba” (sla lichtjes, zoals bij het bekloppen van iets; niet slaan)

Daraba: tik ze (de vrouwen) lichtjes. Deze mening wordt versterkt door de authentieke Hadith van de Profeet (vrede en zegeningen over hem) die we overgeleverd kregen op gezag van heel wat mensen, waaronder Bukhari en Muslim:

“Zou iemand van jullie zijn vrouw kunnen slaan zoals hij een slaaf zou slaan,
en dan ’s avonds bij haar gaan liggen?”

Er zijn andere overleveringen in Aboe Da’oed, Nasa’i, Ibn Majah, Ahmad bin Hanbal en anderen, die erop wijzen dat hij het slaan van vrouwen heeft verboden door te zeggen:

“Sla nooit Gods dienaressen.”

(Bron: “Al-Quran: a contemporary translation” door Ahmed Ali, Princeton University Press, 1988; pp78-79)

In het verleden hebben sommige vertalers van dit vers ten onrechte het woord “sla” gebruikt als vertaling voor het Arabische “daraba”. Het sluit niet aan bij de mening van alle geleerden, noch van hen die goed onderlegd zijn in zowel de Islam als de Engelse taal.

“Mannen zijn de beschermers en verzorgers van de vrouwen, omdat Allah de een heeft laten uitmunten boven de ander en omdat zij van hun middelen uitgeven (om de vrouwen te onderhouden). Daarom zijn rechtschapen vrouwen godvruchtig en bewaren ze bij de afwezigheid van hun man dat wat Allah hen beveelt te bewaren (hun kuisheid, het bezit van hun man, enz…). Wat de vrouwen betreft van wie je wangedrag vaststelt, vermaan hen (eerst), weiger (daarna) hun bed te delen, ga naar hen (intiem) terug als zij terugkeren naar de gehoorzaamheid en zoek dan geen middelen om hen te ergeren. Voorwaar Allah is de Allerhoogste, de Grootste.” (De Edele Quran 4:34)

Andere vertalers hebben woorden gebruikt als “tikken” of “een klap geven” om een lichamelijke vorm van vermaning aan te duiden. Al komen we daarmee al dichter bij het aanvaardbare dan met woorden als “sla” of “tref”, die ook wel gebruikt worden in sommige kringen, toch toont ook dit nog onvoldoende de positie en het juiste gebruik van dergelijke termen in verhouding tot her eerste vers en in verbinding met het volgende waarin duidelijke aanwijzingen volgen over de behandeling van vrouwen die zich niet voegen. Daarom is de betekenis “tik ze lichtjes, zoals een dokter doet bij het onderzoek van een patiënt” veel aannemelijker.

Hieruit begrijpen we dat er vertalingen zijn
die niet de ware geest van de betekenis weergeven.
Daarom kunnen we ze niet beschouwen
als de weergave van wat de almachtige God heeft bedoeld.

Nu hebben we een juist begrip van het feit dat de Almachtige de mannen heeft bevolen om in het onderhoud van de vrouwen te voorzien en om hen hun eigen bezittingen, erfenissen en inkomsten, en geen hulp of onderhoudsbijdragen van hen te eisen.

Bovendien krijgt de man het bevel om, als de vrouw zich schuldig maakt aan wulps of onfatsoenlijk gedrag, haar eerst te vermanen, waarop ze haar wangedrag moet stoppen. Als zij daar echter mee doorgaat, dan mag hij niet meer het bed met haar delen, en dat voor een redelijke tijd. Tenslotte, als ze haar fout inziet en stopt, moet hij opnieuw bij haar slapen.

Dr. Jamal Badawi (St. Mary’s University, Nova Scotia) is van mening dat dit (de drie fasen) noodzakelijke stappen zijn naar de scheiding. In plaats van dat de man drie keer na mekaar zegt “Ik scheid van je” moet hij deze procedure volgen om niet overhaast te handelen en iets onverstandigs te doen dat Allah mishaagt. De eerste stap hoort, zoals boven vermeld, te zijn “dat hij het haar eens goed zegt”, en als zij haar onaangenaam gedrag volhoudt verlaat hij een tijdlang het bed (heeft geen gemeenschap meer met haar) en ten langen leste, de laatste strohalm, “tikt” hij haar op de arm (zoals je een schaap of ander dier raakt), om aan te duiden dat het nu echt wel ernst is, en dat er een scheiding dreigt als ze niet ophoudt.

Ongeacht de verschillende stellingen en meningen is er duidelijk geen enkel bewijs voor de toelating in de Quran, noch in de Sunnah (handelswijze, weg) van Muhammad (vrede en zegeningen over hem) om een andere mens naar eigen goeddunken te “slaan”.

Alle vertalingen van de Quran die erop duiden dat een vrouw mag worden geslagen of door een man mishandeld zijn absoluut niet in overeenstemming met de boodschap van de Islam die blijkt uit de rest van de Quran en de onderrichtingen van Muhammad (vrede en zegeningen over hem).

En Allah is Alwetend over de betekenis van Zijn Ayahs (verzen van de Quran).

Khadejah Jones – Share Islam Team
ShareIslam.com

 

________________________________________________

Dit is een vertaling van een van  de vele boeiende
en leerrijke nieuwsbrieven van http://www.islamswomen.com

________________________________________________

 

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in islamswomen nieuwsbrief, je gezin, je omgeving en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.