Fw: Fw: Fw: … Het tijdperk van de “Email Forwards”

As-Salamu Alaykum (vrede met jou)

De komst van de moderne technologie heeft individuen en groepen een nooit gezien platform bezorgd om op grote schaal valse informatie over de Islam te fabriceren en te verspreiden. Dit gebeurt zowel door mensen die tot het geloof behoren als door openlijke tegenstanders van de Islam. Terwijl de laatste groep minder succes heeft met zijn pogingen om verkeerde informatie onder de Muslims te lanceren en te laten circuleren heeft de eerste groep al lange tijd, met nauwelijks enige weerstand, een bijna totaal succes, geboekt.

Al is een kleine, groeiende kern van Muslims voortdurend waakzaam, bewust van de gevaren van valse leerstellingen en dus steeds op zoek naar bewijs, toch is de grote meerderheid totaal onbewust van deze bedreiging. Doorheen de jaren heb ikzelf gezien hoe imams van moskeeën, universiteitsstudenten en de gemiddelde Muslim thuis of op het werk naïef en zonder het te weten werden betrokken in geknoei met de zuivere leer van de Islam. Er wordt commentaar geleverd op de Quran aan de hand van vreemde of verzonnen Israëlitische tradities, er worden Ahadith aangehaald die door de geleerden unaniem als verzinsels zijn veroordeeld, er worden irrationele uitspraken gedaan en in de mond van vroege Muslimgeleerden gelegd om ze enige legitimiteit te geven en er worden belachelijke geruchten verspreid zonder zich zorgen te maken om hun authenticiteit of naar referenties te vragen. Vooral emails worden gebruikt om dergelijke valse informatie met verrassende snelheid van persoon tot persoon te verspreiden, door de ontvangers aan te moedigen het bericht naar al hun kennissen door te sturen.

Het is heel normaal geworden dat onze email-adressen overspoeld worden met zogenaamde mirakels, zoals de Shahada in een Duitse boom of verhalen over bekeringen, zoals Neil Armstrong die de Azaan op de maan had gehoord en daarop de Islam had aangenomen, of waarschuwingen over de geboorte van de Dajjal, of erger nog: verzonnen Ahadith over de verdiensten van allerlei daden.

Uiteraard is dit geen nieuw fenomeen. Predikanten, zeloten, ketters, brochureschrijvers, vertellers en onwetende asceten van alle tijden hebben geldigheid gegeven aan legendarische vertellingen, gevoed met enkele van hun eigen bedenksels. Omdat ze zich bewust waren van dit probleem, is een groep Muslimgeleerden in de eerste eeuwen van de Islam de uitdaging aangegaan en hebben ze hun leven gewijd aan het bewaren van authentieke uitspraken van de Profeet (vrede en zegeningen met hem) en aan het uitfilteren van latere toevoegingen. Ze ondernamen lange en zware reizen, verlieten hun familie en kinderen en gaven luxe, voedsel en comfort op om honderden manuscripten te ontcijferen, mensen te ondervragen en volumes vol te schrijven, allemaal met de bedoeling dit geloof te beschermen en de verzinsels eruit te elimineren.

Die taak is echter nog niet af. Zelfs vandaag nog circuleren fabels en verzonnen legenden via de preekstoel, boeken, televisie en – meest recent – het internet. Als deze trend ongecontroleerd kan doorgaan zal dit rampzalige gevolgen hebben.

Het is pas wanneer Muslims samenwerken
dat we 
in staat zullen zijn dit probleem uit de weg te ruimen.
We moeten grote voorzichtigheid aan de dag leggen,
waakzaam zijn en vermijden om zomaar
emails door te sturen zonder ze te controleren.
We mogen zeker geen Ahadith aanhalen
waarvan de authenticiteit onbekend of twijfelachtig is.
We mogen het niet schuwen om iemand
om referenties en bronnen te vragen.


Tot besluit wil ik jullie enkele uitspraken van de Profeet (vrede en zegeningen met hem) en vroege Muslimgeleerden meegeven over het gevaar dat dreigt wanneer je een uitspraak in de mond van de Profeet (vrede en zegeningen met hem) legt en over hoe belangrijk het is informatie te controleren alvorens je die aan anderen doorgeeft.


De ernst van het liegen over de Profeet
(vrede en zegeningen met hem)

Op gezag van ‘Ali (moge Allah tevreden over zijn) werd overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen met hem) heeft gezegd:

“Vertel geen leugens over mij, want wie over mij liegt zal het Vuur binnengaan.”
(Gerapporteerd door Imam al-Bukhari en Muslim)

Er is verteld dat Anas bin Malik heeft gezegd:
“Wat mij ervan weerhoudt jullie veel Ahadith te vertellen is het feit
dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen met hem) heeft gezegd:
‘Laat al wie met opzet een leugen over mij vertelt zijn plaats in het Vuur innemen’.”
(Gerapporteerd door Imam al-Bukhari en Muslim)


Het verbod om informatie die je bereikt
door te geven zonder ze eerst te verifiëren

Er is overgeleverd door Abu Hurayrah dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen met hem) heeft gezegd:

“Het is al liegen voor iemand wanneer hij zomaar herhaalt wat hij hoort.”
(Gerapporteerd door Imam Muslim in de inleiding op zijn Sahih)

Imam Malik heft gezegd:
“Je hoort te weten dat niemand die praat
over iets wat hij heeft gehoord vrij van fouten zal zijn.
En hij die over alles praat wat hij heeft gehoord zal nooit een Imam zijn.”

Verder stelt hij ook:
“Een persoon zal nooit een Imam met kennis worden
als hij alles vertelt wat hij hoort, en hij zal nooit een Imam zijn
als hij vertelt over iedere en elke persoon
en rare (zwakke) overleveringen vertelt.”
(overgeleverd door Imam Muslim in de inleiding op zijn Sahih)

De Profeet (vrede en zegeningen met hem) waarschuwde ons
tegen mensen die verhalen en Ahadith verzinnen

Er is door Abu Hurayrah overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen met hem) heeft gezegd:

“Aan het einde van mijn Ummah zullen er bedriegers en leugenaars opduiken
die u Ahadith zullen verhalen die jullie, noch jullie voorvaderen, hebben gehoord.
Wees op je hoede voor hen en blijf bij hen weg,
en laat hen niet toe je te misleiden of in verwarring te brengen
.”
(Overgeleverd door
Imam Muslim in de inleiding op zijn Sahih)

Het belang van de Isnad en van het verwerven
van kennis alleen via erkende autoriteiten.

Imam Muhammad bin Sirin heeft gezegd:
“Deze kennis (Hadith) is de fundering van de godsdienst,
dus kijk uit van wie je je godsdienst leert.”
(Overgeleverd door Imam Muslim in de inleiding tot zijn Sahih)

Ibn Abu Zinad verhaalde dat zijn vader heeft gezegd:
“In Medina ontmoette ik honderd mannen, ieder van hen betrouwbaar,
maar niemand aanvaarde Ahadith van hen.
Er werd gezegd: ‘Hij hoort niet tot het volk ervan’.”
(Overgeleverd door Imam Muslim in de inleiding tot zijn Sahih)

Imam ‘Abd Allah bin Mubarak heeft gezegd:
“De overleveringsketen (Isnad) maakt deel uit van de godsdienst.
Ware het niet omwille van de keten, dan kon iedereen zeggen wat hij wilde.”

(Overgeleverd door Imam Muslim in de inleiding tot zijn Sahih)

Imam Sufyan ath-Thawri heeft gezegd:
“De Isnad is het wapen van de gelovige.
Dus als hij zijn wapen niet bij heeft,
waarmee zal hij dan strijden? “
(Sharaf Ashabal Hadith 1/15)

Zelfs mensen die rechtgeleid lijken
kunnen ongewild Ahadith verzinnen

Imam Yahya bin Sa’id al-Qattan vertelde over zijn vader:
“Je zal in goede mensen niets ergers zien
dan in het vertellen van leugens over Ahadith.”

Commentaar van Imam Muslim:
“Dit betekent dat er wel leugens van hun tongen kunnen rollen
maar dat ze niet met opzet liegen.”
(Overgeleverd door Imam Muslim in de inleiding tot zijn Sahih]

Enkele uitspraken van de eerste geleerden

Imam ‘Abdur-Rahman bin Mahdi:
“Het is een man niet toegestaan Imam te zijn
zolang hij (aangaande Ahadith) het onderscheid niet kent
tussen authentiek en niet authentiek.”

Imam Sufyan ath-Thawri:
“Groei in (kennis van) Hadith, aangezien het een wapen (voor je) is.”

Imam Sufyan al-Thawri:
“De engelen zijn de wachters van de hemel
en de Hadithgeleerden zijn de wakers op aarde.”

Imam Yazid bin Zari’:
“Voor elke godsdienst zijn er ridders
en de ridders voor deze godsdienst zijn de Hadithgeleerden.”

Imam Abd Allah bin Mubarak heeft gezegd:
“De gelijkenis van degene die zijn godsdienst bestudeert
zonder aan overleveringsketen is als deze van iemand
die op een dak klimt zonder ladder.”
(Sharaf Ashabul Hadith 1/15)

Abu Mansur bin Sallam al-Faqih heeft gezegd:
“Er weegt niets zwaarder op de ketters en er is niets dat ze meer haten
dan het luisteren naar de Hadith en zijn overlevering met Isnad.”
(Sharaf Ashabul Hadith 2/36)

Een voorbeeld van de inspanningen die geleerden hebben gedaan
om de authenticiteit van een Hadith te verzekeren

Al-Mu’mal ibn Isma’il hoorde eens over een Hadith op gezag van Ubay bin K’ab
die ging over de deugden van elke Soera in de Quran. Al-Mu’mal vroeg aan zijn leraar:
“Wie heeft u (deze Hadith) verteld?”
De leraar antwoordde: “Een man in Madain, en hij leeft nog.”

Al-Mu’mal vertelt:
Dus ging ik op reis om die man persoonlijk te ontmoeten.
Eens ik hem had gevonden, vroeg ik hem wie de Hadith aan hem had verteld.

Hij antwoordde: “Een Sheikh in Wasit, en hij leeft nog.”
Dus reisde ik naar Wasit en vroeg naar de man die hem de Hadith had verteld.

Hij zei: “Een Sheikh in Basra.”

Dus trok ik naar Basra en stelde aan de Sheikh dezelfde vraag.

Hij antwoordde dat hij was ingelicht door een Sheikh in ‘Abadan.

Ik reisde dus naar ‘Abadan en vroeg de Sheikh van wie hij de Hadith had gehoord.

De Sheikh greep mijn hand en nam me mee naar een huis
waar enkele Soefies samen waren, en onder hen bevond zich een Sheikh.

Deze Sheikh heeft me die Hadith overgeleverd”, zei de man die mijn hand vasthield.

Dus vroeg ik: “O Sheikh, wie heeft u deze Hadith overgeleverd?”

De man antwoordde: “Niemand heeft mij de Hadith verteld,
maar toen ik zag dat de mensen afweken van de Quran
heb ik deze Hadith verzonnen om hen terug naar de Quran te brengen.”
(ash-Shadha al-Fayah 1/228)

In zijn beschrijving van de inspanningen van vroege Hadithgeleerden schrijft Imam ash-Shawkani:

De geleerden deden grote moeite om de mensen in te lichten over verzonnen Ahadith en zij stelden de sprookjes van de leugenaars aan de kaak, verwijderden de valse verwijzingen van de verzinners, de wijzigingen van de overtreders en de verkeerde verklaringen van de onwetenden uit de Ahadith van de Profeet (vrede en zegeningen met hem). (…)” (al-Fawa’id al-Majmu’ah: 3)

Khadejah Jones
Share Islam Team
ShareIslam.com

 

________________________________________________

Dit is een vertaling van een van  de vele boeiende
en leerrijke nieuwsbrieven van http://www.islamswomen.com

________________________________________________

 

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in islamswomen nieuwsbrief, je omgeving en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.