Het belang van de Sunnah

De taalkundige betekenis van ‘Sunnah’

In het Arabisch (zonder enige religieuze contekst) betekent ‘Sunnah’ een werkwijze of methode die twee vormen kan aannemen: ofwel een goede Sunnah ofwel een slechte Sunnah.

Religieuze betekenis van ‘Sunnah’

Een andere context waarin het woord ‘Sunnah’ wordt gebruikt, is voor alles wat werd overgeleverd over wat de Profeet (vrede en zegeningen met hem) heeft gezegd, gedaan of toegestaan te doen. Deze verhalen zijn doorgegeven in Ahadith.

Sunnah is nodig om de Islam te begrijpen

De Gezellen van de Profeet (vrede en zegeningen met hem) haalden hun oordeel over verschillende aangelegenheden in hun leven uit de Quran, die zij van de Profeet (vrede en zegeningen met hem) leerden. In veel zaken behandelen de Ayaat (verzen) van de Quran het onderwerp op een algemene manier, zonder specifieke voorwaarden. Soms is het vers een absoluut oordeel, zonder voorwaarde, en geeft het geen beperking qua tijd, plaats, enz…

Salaah (het gebed) is hiervoor een goed voorbeeld. De Quran zegt niet hoeveel Rakaat (eenheden van het gebed) we moeten verrichten, hoe we ons fysiek moeten bewegen tijdens het gebed of wat het tijdstip voor het gebed is.

Vaak stonden de Gezellen voor situaties die niet door de Quran werden behandeld, en dan moesten ze zich wenden tot de Profeet (vrede en zegeningen met hem) om het oordeel over die zaken te kennen. Het was de Profeet (vrede en zegeningen met hem) die van Allah het bevel had gekregen de mensheid te onderrichten en het is de Profeet die van de mensen de meeste kennis heeft over wat Allah van ons verwacht.

Allah heeft gezegd:

(Wij zonden hen) met duidelijke (Tekenen) en de Zabôer.
En Wij
deden aan jou de Vermaning (de Koran) neerdalen
om aan de mensen duidelijk te maken wat aan hen neergezonden is.
En hopelijk zullen zij nadenken.
(De Edele Quran 16:44)

Allah heeft ons ook duidelijk gemaakt dat het de plicht is van de Profeet (vrede en zegeningen met hem) bij een meningsverschil onder de mensen de waarheid te verduidelijken:

En Wij hebben aan jou (O Moehammad) het Boek slechts doen neerdalen
om hen duidelijk te maken waarin zij verschillen,
en als Leiding en Barmhartigheid voor een volk dat gelooft.”
(De Edele Quran 16:64)

 

De rechten van de Profeet (vrede en zegeningen met hem)

1.                   De rechten van de Profeet zijn het allerbelangrijkst, na de rechten van Allah. Er is geen mens die meer rechten heeft dan de Profeet. Allah heeft gezegd:

 “Voorwaar, Wij hebben jou gezonden als een getuige en een verkondiger en een waarschuwer, opdat jullie in Allah en Zijn Boodschapper zullen geloven en jullie Hem helpen en Hem eren en Zijn Lof prijzen, ’s ochtends en ’s avonds.”
(De Edele Quran 48:8-9)

2.                   De liefde voor de Profeet moet groter zijn dan iemands liefde voor zichzelf, zijn kinderen, familie en wereldse bezittingen. De Profeet heeft gezegd wat vertaald het volgende betekent:

“Niemand van jullie zal geloofd hebben tot ik hem dierbaarder ben dan zijn kinderen, ouders en alle mensen.” (Bukhari en Muslim)

3.                   Eerbied en waardering voor hem moet op de best mogelijke manier worden beoefend. Respect voor de Profeet houdt in dat we de Sunnah respecteren en navolgen na zijn dood. We moeten hem zijn rechten geven zoals het hoort, zonder overdrijving. Als we lezen hoeveel de Gezellen van de Profeet hielden en hem eerbiedigden, kennen we meteen het belang hiervan.

Toen de Quraysh (de stam van de Profeet) Urwah Ibn Mas’ud uitzonden om met de Profeet te onderhandelen in het gebied van Hudaybiyah, was die erg onder de indruk van de manier waarop de Gezellen de Profeet behandelden. Hij zei:

“Ik heb de koningen van Perzië, Rome en Abessinië bezocht, maar nergens heb ik een leider gezien die meer werd geëerd en gerespecteerd dan Muhammad. Als hij hen beval iets te doen, deden ze dat zonder dralen. Als hij de Wudhu’ verrichtte (wassing ter voorbereiding voor het gebed) probeerden ze allemaal het gebruikte water te bemachtigen. Ze keken hem nooit in de ogen, uit respect.”

Dit is de manier waarop de Profeet door zijn gezellen werd behandeld. Hij was de Boodschapper van Allah die grote kwaliteiten bezat en het beste gedrag ooit vertoonde.

4.                   Hem geloven in aangelegenheden die handelen over godsdienst en over gebeurtenissen in het verleden, het heden en de toekomst waarover hij ons heeft verteld.

Navolging, aanhankelijkheid en onderwerping aan zijn bevelen zijn enkele van zijn rechten. Wanneer een Muslim gelooft in de Profeet en zijn godsdienst wil volgen, dan moet hij dat doen in het overtuiging dat de manier waarop de Profeet dat deed de beste wijze is. Geloof in de Profeet houdt de bevestiging in dat zijn godsdienst de beste is.

“Zeg (O Muhammad): ‘Als jullie van Allah houden, volg mij dan. Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig’.”
(De Edele Quran 3:31)

De verplichting de Profeet (vrede en zegeningen met hem) te volgen

1.                   Het is een bevel van Allah om de Profeet (vrede en zegeningen met hem) in alle aangelegenheden tot onze rechter te maken.

“Bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden (het dan) volledig.”
(De Edele Quran 4:65)

2.                   Allah heeft ook vermeld dat de Profeet (vrede en zegeningen met hem) de Quran en Wijsheid heeft gekregen om de mensen de regels van hun godsdienst bij te brengen:

“Voorzeker, Allah gaf een grote gunst aan de gelovigen toen Hij tot hen een Boodschapper uit hun midden stuurde. Hij draagt hun Zijn Verzen voor en hij reinigt hen (de gelovigen) en hij onderwijst hun het Boek (de Koran) en de Wijsheid, terwijl zij daarvoor zeker in duidelijke dwaling verkeerden”.
(De Edele Quran 3:164)

3.                   Zij die de Profeet (vrede en zegeningen met hem) volgen zijn degenen die voorspoed genieten, aangezien Allah heeft gezegd:

“(Zij zijn) degenen die de Boodschapper van Allah volgen, de ongeletterde Profeet waarover bij hen, in de Taurât en in de Indjîl, geschreven is. Hij beveelt hun het behoorlijke en hij verbiedt hun het verwerpelijke. En hij staat hun de goede dingen toe en bij verbiedt hun de slechte dingen. En hij bevrijdt hun van hun lasten en van de boeien die op hen rusten. Degenen die hem geloven, hem bijstaan en hem helpen, en die het Licht (de Koran) volgen dat met hem is neergezonden, zij zijn degenen die welslagen.”
(De Edele Quran 7:157)

4.                   Een direct bevel van Allah om de bevelen van de Profeet (vrede en zegeningen met hem) op te volgen vinden we in dit vers: 

“(…) En wat de Boodschapper jullie geeft, neemt dat. Maar wat Hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan. En vreest Allah. Voorwaar, Allah is hard in de bestraffing.”
(De Edele Quran 59:7)

5.                   Allah heeft tevens de gehoorzaamheid aan de Profeet (vrede en zegeningen met hem) verbonden aan onze gehoorzaamheid aan Hemzelf:

“En gehoorzaamt Allah en de Boodschapper.
Hopelijk zullen jullie begenadigd worden.”
(De Edele Quran 3:132)
en
“Wie de Boodschapper gehoorzaamt,
hij gehoorzaamt waarlijk Allah. (…)
(De Edele Quran 4:80)

6.                   Allah heeft ons gewaarschuwd voor het niet navolgen van de instructies van de Profeet (vrede en zegeningen met hem)

“(…) Laten degenen die zijn bevel ongehoorzaam zijn opletten
dat een beproeving hen treft of een pijnlijke bestrafring hen treft.”

(De Edele Quran 24:63)

7.                   Allah heeft ons gezegd dat ongehoorzaamheid aan de Profeet (vrede en zegeningen met hem) Kufr (ongeloof) is:

“Zeg: “Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper.
Maar als jullie je afwenden, voorwaar,
Allah houdt niet van de ongelovigen.”
(De Edele Quran 3:32)

8.                   Allah heeft nooit toegestaan dat een gelovige een bevel van de Profeet (vrede en zegeningen met hem) niet gehoorzaamt: 

“En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet,
wanneer Allah en Zijn Boodschapper een zaak hebben besloten,
om een andere keuze te maken in hun zaak.
En wie Allah en Zijn Boodschapper niet gehoorzaamt,
waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling.”
(De Edele Quran 33:36)

9.                   Bij een meningsverschil het oordeel van de Profeet (vrede en zegeningen met hem) niet volgen is een teken van hypocrisie. Allah zegt:

“En zij (de huichelaars) zeggen: “Wij geloven in Allah en de Boodschapper en wij gehoorzamen.” Vervolgens wendt een groep van hen zich daarna af. En zij zijn niet de gelovigen. En wanneer zij tot Allah en Zijn Boodschapper opgeroepen worden, opdat hij onder hen oordeelt, dan is er een groep onder hen die zich afwendt. (…) De woorden van de gelovigen, wanneer zij naar Allah en Zijn Boodschapper opgeroepen worden, opdat hij onder hen oordeelt, zijn slechts dat zij zeggen: “Wij horen en wij gehoorzamen.” En zij zijn degenen die de welslagenden zijn.”
(De Edele Quran  24:47-51)
 

 

Khadejah Jones
Share Islam Team – ShareIslam.com

________________________________________________

Dit is een vertaling van een van  de vele boeiende
en leerrijke nieuwsbrieven van http://www.islamswomen.com

________________________________________________

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in islamswomen nieuwsbrief, je geloof en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Het belang van de Sunnah

  1. Pingback: Sunnah (levenswijze) en Hadith (overleveringen) – EGYPT GIDS – EGYPTOLOOG

Reacties zijn gesloten.