Akelige dromen…

Ik ben een jonge zuster, onlangs getrouwd met een man die een heel goed karakter en Dien heeft, Masha’Allah. Maar sinds ons huwelijk krijg ik vaak heel akelige dromen over mijn man en andere mensen van wie ik hou. Voorheen had ik dat nooit, want ik verrichtte altijd mijn Adhkar voor het slapengaan. Soms zie ik in mijn droom dat er Jinn in andere mensen zitten en ik probeer ze te bestrijden door Ayatul Kursi te reciteren – maar ze houden me tegen. Ik kan ’s nachts niet slapen en ik word meerdere keren wakker. Een goede zuster suggereerde me dat het misschien het boze oog is, veroorzaakt door iemand die jaloers is. Als dat zo is, kunt u me dan alstublieft helpen en zeggen wat ik hieraan kan doen, want het maakt me erg van streek. 

Moge Allah u ruimschoots belonen voor uw advies.

Antwoord:  Lof zij Allah

Allereerst:

Ongetwijfeld komen de akelige dromen van deze zuster van de vervloekte Shaytaan, die zijn uiterste best doet om mensen ervan te weerhouden de ware godsdienst te volgen en om hen bij hun Heer, die ze aanbidden, vandaan te houden. Hij wil de gelovigen nu eenmaal schaden. Maar zijn plannen tegen de godsvruchtige, goede vrienden van Allah zijn zwak en zonder belang, vooral tegen hen die zichzelf dag en nacht versterken met Ruqya, zoals die is voorgeschreven in de Shariah.

Ten tweede:

Bemerk dat de beste manier waarop een Muslim zich kan beschermen tegen de Shaytaan het gedenken van Allah is. Volgens de Hadith die door At-Tirmidhi wordt verhaald (nr 2863) heeft Allah Yahya ibn Zakariyya (Johannes de Doper (vrede zij met hem) bevolen de kinderen van Israël vijf dingen te zeggen, waaronder het volgende:

Ik beveel u Allah te gedenken, omdat het is zoals een man
wiens vijand achter hem aanzit, tot hij een sterk fort bereikt
waar hij zich tegen die vijand kan beschermen. Net zo kan iemand
zich niet tegen de Shaytaan beschermen, tenzij door Allah te gedenken.”
(Als Sahih bestempeld door al-Albani in ‘Sahih at-Tirmidhi’)

Als de Muslim Allah in al zijn aangelegenheden vreest, als hij zich houdt aan wat Allah heeft bevolen en vermijdt wat Hij heeft verboden, als hij Allah voortdurend gedenkt – door te bidden, te vasten en andere vormen van aanbidding – en zichzelf versterkt door dag en nacht Quran te lezen (luidop of in stilte), als hij regelmatig de woorden en de Dhikr reciteert die de Islam voorschrijft voor de ochtend en de avond, bij het eten en drinken, bij het aankleden en het slapengaan, dan zal de Shaytaan hem verlaten, vernederd en verslagen, en zal hij de kracht niet hebben hem iets aan te doen.

Hoe kan het ook anders wanneer Allah zegt (vertaling van de betekenis):

Degenen die geloven vechten op de Weg van Allah,
en degenen die ongelovig zijn vechten op de weg van de Thaghoet.
Vecht dus tegen de helper van de Satan.
Voorwaar, de listen van de Satan zijn zwak.”
(De Edele Quran 4:76)

De Shaytaan kan enkel hen benaderen die zich hebben verwijderd van hun godsdienst en de Quran. De Shaytaan kan proberen de rechtschapenen af te leiden van het Rechte Pad, om hun levens, hun religieuze toewijding en hun wereldlijke belangen te verwoesten. Er schuilt bescherming tegen hem in de manieren die hierboven werden beschreven. Je kan je ook wenden tot de boeken over Dhikr, zoals “Al-Adhkar” van al-Nawawi, “Amal al-Yawm Wal-Laylah” van an-Nasa’i, “Amal al-Yawm Wal-Laylah” door Ibn as-Sunni en andere boeken over Dhikr die dit onderwerp behandelen, of boeken over Sunan in het algemeen. Als je dat doet, hopen we dat je situatie zal verbeteren en dat je gemoedsrust zal vinden en Allah je situatie zal verbeteren.

Tot de Dhikr die we je aanraden regelmatig te verrichten horen de volgende:

Adhkar voor de ochtenden en avonden

* Reciteer elke avond deze woorden:

“A’udhu bi Kalimaat Allah At-Tammah min Sharri ma Khalaqa”
(Ik zoek mijn toevlucht in de volmaakte woorden van Allah
tegen het kwaad van wat Hij heeft geschapen.)

Er is overgeleverd dat Abu Hurairah heeft gezegd:
Een man kwam naar de Profeet (vrede en zegeningen over hem) en zei:
“O Boodschapper van Allah, ik lijd vanwege een schorpioenbeet van gisteren.”
Hij zei: “Als je ’s avonds ‘
A’udhu bi Kalimaat Allah At-Tammah min Sharri ma Khalaqa’
had gezegd, dan had het u niet geschaad.”
(overgeleverd door Muslim)

De Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft ons inderdaad aangemoedigd om dit te zeggen op elke plaats waar we halt houden (op reis).

Er is overgeleverd dat Khawlah bint Hakim as-Salamiyyah heeft gezegd:
Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) zeggen:
“Al wie ergens halt houdt en dan zegt ‘
A’udhu bi Kalimaat Allah At-Tammah
min Sharri ma Khalaqa’,
hem zal niets schaden tot hij van die plek vertrekt.”
(Overgeleverd door Muslim, 2708)

Er is overgeleverd dat ‘Uthman ibn ‘Affan heeft gezegd:
De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

Er is niemand die elke ochtend en avond drie keer zegt
‘Bismillahi Al-Ladhi La Yadurru Ma’aa Ismihi Shay’un Fil-Ardi
Wa La Fis-Samaa’i Wa Huwa As-Sami’ul-‘Alim’
(In de Naam van Allah met Wiens Naam niets wordt geschaad
op aarde of in de hemel, en Hij is Alhorend, Alwetend)
of niets zal hem nog schaden.”
(Overgeleverd en als Sahih geklasseerd door At-Tirmidhi, 3388 –
ook door 
Ibn Majah, 3869. Als Sahih geklasseerd door al-Albani in “Sahih Ibn Majah”)

* “Ayat al-Kursi” en “al-Mu’awwidhattaan” reciteren voor het slapengaan.

Er is overgeleverd dat Abu Hurairah heeft gezegd:

“De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) maakte me
verantwoordelijk voor het bewaken van de Zakaat van Ramadan.
Iemand kwam naar me toe en begon handenvol voedsel te nemen.
Ik greep hem en zei: ‘Ik neem u mee naar de Boodschapper van Allah
(vrede en zegeningen over hem).’ Hij zei: ‘Zal ik u enkele woorden leren
waarmee Allah je zal begunstigen?’. Ik zei: ‘Welke dan?’
Hij zei: ‘Als je naar bed gaat, reciteer dan deze Ayah (vertaling van de betekenis):
Allah! La illaaha illa Huwa (niemand heeft het recht te worden aanbeden, behalve Hij),
Al-Hayyul-Qayyum (de Eeuwiglevende, Degene Die alles wat bestaat onderhoudt en beschermt…“(tot hij het hele vers had voorgedragen). Dan zal Allah een bewaker aanstellen die bij je blijft, en geen enkele Shaytaan (duivel) kan je benaderen tot in de ochtend.’ 

De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) vroeg me:
‘Wat heeft je gevangene vorige nacht gedaan?’ Ik zei: ‘O Boodschapper van Allah,
hij heeft me iets geleerd, en beweerde dat Allah me ermee zou begunstigen.’
Hij (vrede en zegeningen over hem) vroeg: ‘Wat was het?’ Ik zei:
‘Hij leerde me Ayat al-Kursi te reciteren als ik naar bed ga en hij zei
dat geen Shaytaan me dan zal benaderen tot de ochtend komt
en dat Allah een bewaker over me zou aanstellen die bij me blijft.’
De Profeet (vrede en zegeningen over hem) zei:
‘Hij heeft je de waarheid verteld, al is hij een onverbeterlijke leugenaar.
Dat was de Shaytaan’.”
(Overgeleverd door al-Bukhari 3101; Muslim 505)

Er zijn veel Adhkar van die soort – we hebben hier niet de ruimte om ze allemaal te vermelden.  

Ten derde

Wat betreft de Hasad (jaloezie) en het Kwade Oog waar je het over hebt: het is inderdaad mogelijk dat dit kwaad wordt veroorzaakt door Hasad. Om je hiertegen te beschermen kan je de Dhikr reciteren die de Sharia voorschrijft:

Er is overgeleverd dat Ibn ‘Abbas (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft gezegd:
De Profeet (vrede en zegeningen over hem) zocht toevlucht bij Allah voor al-Hasan en al-Husain (zijn kleinzonen). Hij zei: “Jullie vader (Ibrahiem) zocht toevlucht bij Allah voor Ismaïl en Ishaaq met deze woorden:

A’udhu bi Kalimaat Allah Al-Tammah min Kulli Shaytaanin
Wa Hammah Wa min Kulli ‘Aynin Lammaah’
(Ik zoek mijn toevlucht in de volmaakte worden van Allah,
tegen elke duivel en elk giftig reptiel, en tegen het kwade oog).”
(Overgeleverd door al-Bukhari 3191)

Wat de remedie betreft:

Er is van Ibn’Abbas overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

Het Kwade Oog is reëel, en als er iets in staat was het Goddelijke Decreet (al-Qadar) te verslaan, dan zou dat het Kwade Oog zijn. Als je wordt gevraagd een bad te nemen (om genezing te verwerven) tegen de invloed van het Kwade Oog, dan moet je dat bad nemen.”
(Overgeleverd dor Muslim, 2188)

Als je weet dat een bepaalde persoon het Kwade Oog op je heeft geworpen, dan moet je hem vragen Ghusl en Wudhu te verrichten, en dan moet je het water van zijn Ghusl of Wudhu over je heen gieten.

De manier waarop dat moet gebeuren werd uitgelegd door Ibn al-Qayyim, die heeft gezegd:

In “Sunan Abi Dawud” is overgeleverd dat Aicha heeft gezegd:

Aan de ‘A’in (degene die het Kwade Oog op iemand heeft geworpen) wordt bevolen Wudhu te verrichten en dan moet de Ma’in (op wie het Kwade Oog werd geworpen) Ghusl verrichten met dat water.

In “Al-Sahihayn” wordt verhaald dat Aicha heeft gezegd:

De Profeet (vrede en zegeningen over hem) beval mij, of hij beval ons,
om Ruqya te reciteren ter bescherming tegen het Kwade Oog.”

At-Tirmidhi heeft verhaald van Sufyan ibn ‘Uyainah, die het van ‘Amr ibn Dinar had, die het van ‘Urwah ibn ‘Amir had, die het van ‘Ubayd ibn Rafa’h al Sarqi had, dat Asma’ bint Umays heeft gezegd:

O Boodschapper van Allah, de kinderen van Ja’far zijn getroffen door het Boze Oog. Zullen we Ruqya voor hen reciteren?” Hij zei: “Ja, want als er iets in staat is het Goddelijke Decreet te verslaan, zou dat het Boze Oog zijn.”

(At-Tirmidhi heeft gezegd: een Sahih Hasan Hadith. Daarop vermeldde hij de Hadith die beschreef hoe “Amir ibn Rabi’ah Sahl ibn Hunayf trof met zijn oog, en de Profeet (vrede en zegeningen over hem) beval ‘Amir om Ghusl te verrichten. Dus waste hij zijn gezicht, handen, voorarmen, knieën en de zijkanten van zijn voeten, en in zijn Izar (onderste kledingsstuk) in de kom. Daarop werd dat water over hem heen gegoten, en een man goot het over zijn hoofd en rug langs achteren. Hij deed dat met hem, waarop Sahl opstond en zich bij de mensen voegde.” (At-Tibb an-Nabawi, pag. 127-129)

En Allah weet het best

Khadejah Jones – Share Islam Team
ShareIslam.com

________________________________________________

Dit is een vertaling van een van  de vele boeiende
en leerrijke nieuwsbrieven van http://www.islamswomen.com

________________________________________________

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in islamswomen nieuwsbrief, je geloof en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Akelige dromen…

  1. Norah zegt:

    Moge Allah SWT jou, de oprichter van deze blog jouw overvloedig belonen met zegeningen, voor deze leerzame maar vooral nuttige kennis.

    Salam

    • Amien – maak alsjeblief die Du’a voor de mensen die deze artikels of tapes oorspronkelijk maakten. Zonder hen had ik niets door te geven 🙂

Reacties zijn gesloten.