Beproevingen en tegenslagen

Door Sheikh Dr. Salih As-Salih

“En Wij zullen u waarlijk op de proef stellen
met iets van vrees, honger,
verlies van rijkdom, leven en vruchten.
M
aar geef het goede nieuws aan As-Saabiroen (de geduldigen).
Wie, wanneer hij wordt getroffen door een tegenslag, zegt:
‘Waarlijk, wij behoren tot Allah en waarlijk,
tot Hem is onze terugkeer’, die behoort tot
degenen op wie de Salawaat van hun Heer rusten
(ze zijn gezegend en zullen vergiffenis krijgen)
en (zij behoren tot degenen) die Zijn Genade ontvangen
en zij horen tot de rechtgeleiden.”

(De Edele Quran 2:155-187)

 

Elke gelovige zal worden beproefd.

Het is duidelijk dat dit leven vervuld is van tegenslagen, beproevingen en lijden.
Elke gelovige zal heel wat daarvan moeten ondergaan. Sommige daarvan manifesteren zich in de gelovige zelf, soms in zijn gezondheid en soms in zijn dierbaren. Deze voorbestemmingen komen van Degene die Alwijs is, en ze raken de gelovige op verschillende manieren. Als een gelovige geen juist inzicht heeft in de manier waarop hij met beproevingen en tegenslagen moet omgaan, kan hij zwaar in de fout gaan. Dit geldt vooral wanneer hij voor moeilijke en belastende tegenslagen komt te staan.

Veel mensen zijn onwetend over de achterliggende wijsheid van lijden en beproevingen.
Ze begrijpen misschien niet dat het niet Allah’s bedoeling is om ons met die beproevingen te straffen. Allah schept juist een mogelijkheid om Zijn Genade te verwerven. De gelovige moet die Ibtila’ (beproeving) en lijden bekijken aan de hand van de tekstuele bewijzen uit de Quran en de authentieke Sunnah van de Profeet (vrede en zegeningen over hem) om hierin sterk te staan.

Ja, het is een beproeving, een test.
Elke dag van dit leven worden we op de proef gesteld.

Onze rijkdom is een test;
onze echtgeno(o)t(e) is een test;
onze kinderen zijn beproevingen;
armoede, bezit èn rijkdom zijn beproevingen,
en gezondheid en ziekte zijn dat ook.
We worden op de proef gesteld met alles
wat we bezitten en meemaken in dit leven,
tot we Allah, de Allerhoogste, ontmoeten.

Allah zegt:

“Elke ziel zal de dood proeven en Wij zullen u op de proef stellen
 met iets van kwaad en iets van goed. En tot Ons is jullie terugkeer.”
(De Edele Quran 21:35)

En Allah heeft gezegd:

“Denken de mensen dat ze met rust worden gelaten
omdat ze zeggen: ‘Wij geloven’,
en dat ze niet zullen worden beproefd?
Wij hebben waarlijk degenen beproefd die voor hen kwamen.
En Allah zal zeker (de waarheid) bekend maken
(over) de waarachtigen en Hij zal zeker
(de valsheid) bekendmaken (van) degenen die leugenaars zijn
(al weet Allah dat allemaal reeds voordat Hij ze beproeft)”.
(De Edele Quran 29:2-3)

Daarom wordt zowel de gezonde mens als de zieke op de proef gesteld. Degene die gezond was, beseft dat pas wanneer hij wordt getroffen door een beproeving. En degene die ziek was, besefte niet dat hij op de proef werd gesteld tot hij genas. Niemand ontkomt hieraan op basis van zijn prestige of status. Dat voorkomt de beproeving niet, zoals we ons herinneren over de Hadith waarin de Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“Degenen die het meest werden geproefd zijn de Profeten
en dan degenen zoals zij, en daarna degenen zoals zij.” (Bukhari)

Niemand onder ons is in staat deze beproevingen af te wenden. Onder de mensen die worden beproefd zijn de gelovige, geduldige, volhardende individuen – die hun beloning van Allah verwachten – degenen die zullen slagen. Onder ons zijn er ook die worden beproefd, maar falen vanwege hun zwakke geloof en hun verzet tegen Allah. We zoeken onze toevlucht bij Allah hiervoor.

Moge Allah’s Genade rusten op Al-Fudhayl bin ‘Iyadh, die heeft gezegd:

“Zolang mensen in een toestand van welzijn verkeren zullen ze,
eens ze op de proef worden gesteld, terugkeren naar hun realiteit.
De gelovige zal terugkeren naar zijn geloof en de hypocriet naar zijn hypocrisie.”

Alles werd vooraf bepaald

Allah heeft alles voor ons vooraf bepaald, zelfs ons levensonderhoud en onze levensduur.

Allah zegt:

“… Wij zijn het Die onder hen de voorzieningen
van deze wereld hebben verdeeld…”
(De Edele Quran 43:32)

Ons levensonderhoud en onze voorzieningen zijn vooraf vastgesteld, duidelijk en vast afgemeten. Ziekte is vooraf bepaald, iemands welzijn is vooraf bepaald – alles in dit leven is vooraf vastgesteld. Een mens moet dus aanvaarden wat Allah voor hem heeft bepaald en mag geen haat voelen, geen hekel hebben aan of ontevreden zijn over de bepalingen van de Almachtige en Alwijze. Wie begrijpt dat een bepaalde beproeving hoort tot deze voorbestemming van Allah, moet zijn zaak voorleggen aan Allah en weten dat alles wat hem overkomt hem onmogelijk had kunnen worden bespaard, en dat wat hem ontgaat hem nooit had kunnen toekomen.

Hoe de gelovige omgaat met beproevingen en lijden

Al wie een monotoon leven wil (dat altijd volgens zijn wensen verloopt, zonder beproevingen), verwacht eigenlijk dat het Decreet van Allah overeenstemt met zijn verlangens. Dat is “wishfull thinking” (ijdele hoop). Wat hem ook overkomt aan voorbestemming of beproeving, het is altijd iets wat goed is voor de gelovige. Dit hangt echter af van de dankbaarheid van die gelovige tegenover Allah voor Zijn gunsten, en van zijn geduld in tijden van lijden.

Er werd overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“De zaak van de gelovige is verbazingwekkend.
Zijn zaak is een en al goed voor hem,
en dat is voor niemand anders zo dan voor de gelovige.
Als hij wordt getroffen door iets goeds
en hij toont zich dankbaar,
dan is dat goed voor hem.
En wordt hij getroffen door een tegenslag of lijden,
en hij is geduldig, dan is dat goed voor hem.” (Sahih Muslim)

Allah heeft gezegd:

“… het is mogelijk dat jullie een hekel hebben aan
iets waardoor Allah veel goeds brengt.”
(De Edele Quran 4:19)

“… en het is mogelijk dat jullie een hekel hebben
aan iets wat goed is voor jullie,
en dat jullie houden van iets wat slecht is voor jullie.
Allah weet, maar jullie weten het niet.”
(De Edele Quran 2:216)

We moeten erkennen dat Allah Degene is die ons op de proef stelt en ook Degene die ons overlaadt met Zijn Gunsten. We moeten beseffen dat niet alles waar we een hekel aan hebben ook echt slecht is, en omgekeerd dat niet alles dat we verlangen goed is voor ons: “Allah weet en jij weet niet.”

Sommige van de Salaaf hebben gezegd:

“Als je door een tegenslag wordt getroffen en geduldig blijft,
dan is jouw tegenslag er één. Maar ben je niet geduldig,
dan wordt je tegenslag verdubbeld – door het verlies van de beloning
en het verlies van het geliefde, het Hiernamaals (Paradijs).”

Deze uitspraak van sommige onder de Salaaf houdt verband met wat Allah zegt:

“En onder de mensen is er degene die Allah vereert
als op het randje – m.a.w. in twijfel: als hem iets goeds
overkomt is hij daarmee tevreden, maar als hem
een beproeving treft, draait hij zich terug op zijn gezicht
(hij hervalt in ongeloof nadat hij de Islam had aangenomen).
Hij verliest zowel deze wereld als het Hiernamaals.
Dat is het duidelijke verlies.”
(De Edele Quran 22:11)

De beloning voor beproevingen en lijden

Zeker, de beproeving is een tijdelijke halte. Ze wist de zonden uit zoals bladeren van een boom vallen, zoals het werd vermeld in de Ahadith die werden overgeleverd door Abu Sa’id al-Khudri en Abu Hurairah, dat de Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“Geen vermoeidheid, noch ziekte, noch kommer, noch verdriet,
noch pijn, noch onrust treft een Muslim,
al was het maar de prik van een doorn,
of Allah wist ervoor enkele van zijn zonden uit.”
(Bukhari en Muslim)

Abu Hurairah heeft ook overgeleverd dat de Boodschapper (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“Als Allah voor iemand goed wil doen,
dan treft Hij hem met beproevingen.” (Bukhari)

In een Hadith van Abdullah ibn Umar heeft hij gezegd:

“Ik bezocht de Profeet tijdens zijn ziekte en hij leed zware koorts. Ik zei: ‘U heeft hoge koorts. Komt dat omdat u er een dubbele beloning voor krijgt?’ Hij zei: ‘Ja, want geen Muslim wordt getroffen door enige schade zonder dat Allah zijn zonden verwijdert zoals bladeren van een boom vallen’.” (Bukhari)

De beloning wordt dus bevestigd voor elke vorm van schade of pijn, tastbaar of niet, als de gelovige geduldig volhardt en hoopt op de beloning. Zoals Anas bin Malik heeft overgeleverd:

“Ik hoorde Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen over hem) zeggen:
‘Allah heeft gezegd: Als Ik Mijn dienaar zijn twee geliefde zaken (d.i. zijn ogen) ontneem en hij blijft geduldig, dan laat Ik hem het Paradijs binnengaan als compensatie voor hen’.” (Bukhari)

Lijden en beproevingen zijn middelen om zonden (van de gelovigen) te verwijderen en alle kinderen van Adam begaan zonden. Lijden en beproevingen kunnen ook de graad verhogen van een persoon, waardoor hij een hoger niveau in het Paradijs bereikt, zoals in de Hadith waarin Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“Wanneer iemands kind sterft, zegt Allah aan Zijn engelen:
‘Hebben jullie de ziel van het kind van Mijn dienaar genomen?’
Zij zeggen: ‘Ja.’
Hij zegt: ‘Jullie hebben de vrucht van zijn hart genomen.’
Zij (de engelen) zeggen: ‘Ja.’
Dan zegt Allah: ‘Wat heeft Mijn dienaar (daarop) gezegd?’
Ze zeggen: ‘Hij loofde U en verrichtte Istirja’ (= hij zei ‘Inna Lillaahi wa inna Ilayhi Raji’un’ – Aan Allah behoren we toe en tot Hem zullen we terugkeren).’
Dus zegt Allah: ‘Bouw voor Mijn dienaar een huis in het Paradijs
en geef het de naam ‘Het Huis van Lof’.” (Bukhari)

In een andere Hadith:

“Elke Muslim die zich kwetst aan een doorn of iets wat groter is,
voor hem zal Allah een zonde van hem verwijderen en Hij zal hem
in graad verheffen (zijn status verhogen) omwille hiervan.” (Sahih Muslim)

Dus (wordt hij verhoogd) graad boven graad, tot hij zijn uiteindelijke graad in het Paradijs bereikt vanwege zijn geduld – en daar nog boven, vanwege de Gunst van Allah, aangezien Hij zegt:

Enkel zij die geduldig zijn, zullen hun beloning
ten volle ontvangen, zonder verantwoording.”
(De Edele Quran 39:10)

Op die manier blijken tegenslagen, beproevingen en lijden tekenen van Allah’s liefde voor de gelovigen te zijn. Je kan ze vergelijken met een geneesmiddel: al smaakt het misschien bitter, je aanvaardt het omdat het komt van iemand van wie je houdt – en aan Allah behoort het beste voorbeeld. Zoals het in de Hadith staat, heeft de Profeet (vrede en zegeningen over hem) gezegd:

“De omvang van de beloning is in verhouding tot de omvang van de aandoening.
Wanneer Allah van mensen houdt, stelt Hij hen op de proef. Hij die tevreden is (met Allah’s bepalingen), zal de Tevredenheid (van Allah) ontvangen; en hij die ontevreden is, bereikt de Woede (van Allah).” (At-Tirmidhi en Sheikh Al-Albani heeft het Sahih beoordeeld.)

Imam ibn Al Qayyim heeft gezegd: “De Ibtila’ (beproeving) van de gelovige is als een medicijn voor hem. Ze geneest hem van ziekte. Was de ziekte gebleven, dan had ze hem vernietigd of zijn beloning en niveau (in het Hiernamaals) verminderd. De beproevingen en lijden verwijderen deze ziekten van hem en bereiden hem voor op de volmaakte beloning en de hoogste graden (in het Volgende Leven).”

Uiteraard is het lijden van de beproevingen en tegenslagen beter voor de gelovige dan de bestraffing van het Hiernamaals. Dat is vast en zeker een oorzaak voor de verheffing van iemands rang en voor de uitboeting voor zijn zonden – en daarom is het beter.

In de Ahadith heeft Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen over hem) gezegd: “Als Allah het goed voor heeft met de gelovige, versnelt Hij Zijn bestraffing in dit leven. En als Hij een andere bedoeling heeft, dan weerhoudt Hij Zijn bestraffng voor zijn zonde tot hij hem ervoor vergoedt op de Dag van de Heropstanding.” (At-Tirmidhi en Sheikh Al-Albani heeft ze authentiek verklaard.)

De mensen van Kennis hebben duidelijk gemaakt dat dit slaat op de hypocriet. Allah weerhoudt de bestraffing in dit leven om Hem zijn volle vergelding te kunnen geven op de Dag van de Heropstanding. En we zoeken onze toevlucht bij Allah tegen zoiets.

Khadejah Jones – Share Islam Team
ShareIslam.com

________________________________________________

Dit is een vertaling van een van  de vele boeiende
en leerrijke nieuwsbrieven van http://www.islamswomen.com

________________________________________________

LEES OOK deze korte overweging over hoe je weet
of iets een straf is of een beproeving van Allah:

http://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/2014/07/18/straf-of-test-parels-uit-de-quran-2014-afl-19/

Of deze, van een andere spreker,

OVER LIEFDE VOOR GEHANDICAPTEN

* Enkele uittreksels uit wat hij vertelt:
http://stopislamicstatescrimes.wordpress.com/2014/10/26/islam-is-zorgen-voor/
* De hele lezing:
http://mariaminislam.wordpress.com/2014/10/26/omgaan-met-handicap/

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in islamswomen nieuwsbrief, je geloof en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Beproevingen en tegenslagen

  1. Pingback: STRAF OF TEST? (Parels uit de Quran – 2014 afl 19) | Quran waarderen

Reacties zijn gesloten.